Pierwszy list Piotra

<< Powrót do kazań

 • 2021.11.28 – Krzysztof Wantuch

  Marka 8:27-9:1 | 2Samuela 7:12-13 | Izajasza 53:1-12 | 1Piotra 2:4-10


 • 2021.09.25 – Krzysztof Wantuch – Po co nam starsi zboru?

  Dzieje 20:28 | 1Tymoteusza 3:2-3 | Tytusa 1:7-9 | 1Tymoteusza 3:6 | 1 Tymoteusza 3:1 | 1Piotra 5:2 | Daniela 12:2-3


 • 2021.06.06 – Krzysztof Wantuch – Posłuchaj co mówi Jezus

  Marka 6:45-7:30 | Rodzaju 1:28 | Rodzaju 12:2-3 | Wyjścia 33:17-23 | Wyjścia 34:6 | Hioba 9:2-11 | Wyjścia 19:3-6 | Liczb 15:38-40 | 1 Piotra 2:9,12


 • 2020.11.29 – Roy Stiff

  Mateusza 18:15 | Łukasza 17:3-4 | 1 Piotra 4:8 | Galatów 6:2


 • 2020.09.20 – Roy Stiff

  Jakuba 4:6-7 | 1Piotra 2:13-14 | Efezjan 6:5-8 | Hebrajczyków 13:17 | Jana 13:34-35 | Jana 17:20-21 | Efezjan 4:1-3 | 1Koryntian 10:10-11