konferencja zboru

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków zboru na konferencję, na której będziemy ustalać plany zboru na rok następny i uchwalać budżet 2018/2019.

Poniżej plan konferencji:

Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańsku w dniu 15.07.2018 r. na g.12:30 (po nabożeństwie)

Plan Konferencji 

 1. Rozpoczęcie Konferencji 
 2. Informacja o protokolancie (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 3 )
 3. Wybór prowadzącego Konferencji Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 1)
 4. Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej (Regulamin Zboru Art. 11 ust. 1)
  1. Komisja Skrutacyjna: (stwierdzenie prawidłowości zwołania Konferencji Zboru, stwierdzenie istnienia quorum, wypowiedzenie się w sprawie prawomocności obrad Konferencji Zboru)
 5. Przedstawienie budżetu Zboru na rok 2018/2019 (Skarbnik Zboru)
 6. Głosowanie jawne nad Uchwałą przyjmującą plan budżetu Zboru 

(Uchwała nr 1: „Konferencja Zboru na podstawie Regulaminu Zboru Art. 15 ust. 5 przyjmuje przedstawiony przez Skarbnika plan budżetu Zboru na 01.09.2018-31.08.2019r. Plan budżetu stanowi załącznik do Uchwały.” 

 1. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników głosowania.
 2. Wolne wnioski zgłoszone do Rady Zboru przed Konferencją (Regulamin Zboru Art. 8 ust. 3-4)
 3. Misja Zboru: plany działań wewnątrz i na zewnątrz Zboru
 4. Odczytanie i przyjęcie Protokołu obrad Konferencji Zboru (Regulamin Zboru Art. 10 ust. 2)
 5. Zakończenie Konferencji Zboru – modlitwa 

Regulamin Zboru: 

Art. 8.

1. Konferencja Zboru zwoływana jest co najmniej dwa razy do roku.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Zboru Rada Zboru przedstawia członkom Zboru, w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 12 dni przed dniem otwarcia obrad Konferencji Zboru. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad Konferencji Zboru.

3. Członek Zboru, o którym mowa w art. 7, może żądać umieszczenia określonych spraw w projekcie porządku obrad Konferencji Zboru. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Radzie Zboru w terminie pięciu dni od dnia przedstawienia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu projektu porządku obrad.

4. Uzupełniony projekt porządku obrad Konferencji Zboru, Rada Zboru przedstawia członkom Zboru w sposób, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej na tydzień przed dniem otwarcia obrad Konferencji Zboru.

Art. 10.

1. Konferencję Zboru otwiera Przewodniczący Rady Zboru albo jego zastępca, i przewodniczy jej do chwili wyboru spośród członków Zboru, o których mowa w art. 7, przewodniczącego obrad.

2. Obrady Konferencji Zboru są protokołowane. Przyjęcie protokołu obrad stanowi ostatni punkt porządku protokołowanych obrad. Protokół obrad jest podpisywany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta.

3. Protokolantem obrad Konferencji Zboru jest, z zastrzeżeniem ust. 4, jest Sekretarz Rady Zboru.

Art. 11.

1. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego obrad i powołaniu protokolanta, w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, Konferencja Zboru wybiera spośród członków Zboru, o których mowa w art. 7, Komisję  Skrutacyjną w składzie trzech członków… Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Konferencji Zboru

2) stwierdzenie istnienia quorum;

3) wypowiedzenie się w sprawie prawomocności obrad Konferencji Zboru;

4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

5) ustalenie wyników głosowania;

6) ogłoszenie wyników głosowania;

7) wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

 

Art. 15.

Do właściwości Rady Zboru, z uwzględnieniem art. 19 ZPW, należy:

5) realizacja budżetu przyjętego przez Konferencję Zboru

0 komentarzy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.